Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

Wyszukaj produkt:

Kategorie

Regulamin sklepu chrupnazdrowie.pl

 

§1 Zakres przedmiotowy

Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania towarów i usług świadczonych przez Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki za pośrednictwem sklepu internetowego, oraz zasady prowadzenia konta użytkownika i ochrony danych osobowych.

 

§2 Słowniczek

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. chrupnazdrowie.pl ­– Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki, z siedzibą w 05-640 Mogielnica przy ul. Przejazd 12,  NIP 797-195-90-16, REGON 363529179.
 2. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki za pośrednictwem strony internetowej http://www.chrupnazdrowie.pl.
 3. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Konto klienta ­ indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki.
 5. Rejestracja - proces umożliwiający zebranie danych o Użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła.   

  

§3 Prawa autorskie

 1. Strona internetowa Sklepu internetowego jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki.
 2. Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  bądź podmiotów trzecich.
 3. Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych.  form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością chrupnazdrowie.pl, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki.

 

§4 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet. 
 2. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze Sklepu internetowego.

 

§5 Zamówienia

 1. Klient dokonuje zamówienia towaru lub usługi albo poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu oraz zalogowanie się na Konto Klienta albo poprzez wypełnienie formularza bez konieczności zalogowania się przez Klienta.  
 2. Składając zamówienie bez logowania się przez Klienta, Klient w formularzu zamówienia podaje następujące dane: imię, nazwisko/nazwę Klienta, adres e­mail, numer telefonu oraz adres na jaki ma zostać zrealizowane zamówienie.
 3. Klient może dokonać zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 4. Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  obowiązany jest przekazać Klientowi będącemu konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.
 5. Zamówienia są realizowane w niezwłocznie po otrzymaniu przez Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  zapłaty za zamówienie.

 

§6 Rejestracja i logowanie Klienta 

 1. Klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient rejestruje się po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 3. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem internetowym ttps://chrupnazdrowie.pl/xxxxxx/xxxx
 4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres do doręczeń przesyłek.
 5. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio ze Sklepem internetowym lub pozostałymi usługami.
 6. W celu zalogowania się niezbędne jest podanie przez Klienta prawidłowego loginu i hasła.

 

§7 Płatności, ceny, promocje 

 1. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przy odbiorze, przelewem na  rachunek bankowy Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki, lub za pośrednictwem serwisu płatniczego Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 2. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej sklepu wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny podane na stronie internetowej sklepu nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Chrupnazdrowie.pl przewiduje możliwość organizowania promocji. Zasady i tryb przeprowadzania promocji będą każdorazowo określane w odrębnych regulaminach.

 

§8 Wysyłka i dostawa 

 1. Wysyłka towaru następuje w terminie do 4 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki, po uprzednim skontaktowaniu się z Klientem drogą telefoniczną lub mailową i ustaleniu terminu odbioru zamówienia.
 2. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez chrupnazdrowie.pl za pośrednictwem wiadomości e­-mail lub telefonicznie.
 3. Towary oznaczone jako świeże są dostarczane tylko na terenie Trójmiasta przewozem Chrup na zdrowie. Pozostałe towary dostarczane są na terenie całej Polski za pośrednictwem kuriera DHL lub Poczty Polskiej. Możliwość wyboru przewoźnika Chrup na zdrowie dotyczy wszystkich produktów z dostawą tylko na terenie Trójmiasta.
 4. Towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym lub formularzu zamówienia. Chrupnazdrowie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.

 

§9 Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego konsumentem i reklamacje

 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827 z późn. zm.) Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy.
 2. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu/dostępny jest na stronie internetowej https://chrupnazdrowie.pl/xxx/xxxx
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Chrupnazdrowie.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klientowi będącemu konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Chrupnazdrowie.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi.
 8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar posiada wady, należy go dostarczyć osobiście pod adres Gdańsk Bazar Natury, ul Słowackiego 19, 80-257 Gdańsk w każdy czwartek w godz. 13-18, oraz w każdą sobotę w godz. 9-15 wraz z reklamacją zawierającą opis wad i roszczenia klienta.

 

§10 Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. Każdy Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e­-mail na adres: kontakt@chrupnazdrowie.pl bądź w formie listownej na adres Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki.  
 2. Każdy Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. wykonanego przez chrupnazdrowie.pl zamówienia. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e­-mail na adres: xxx@chrupnazdrowie.pl bądź w formie listownej na adres Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  
 3. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko lub nazwę Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
 4. Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania. 
 5. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony chrupnazdrowie.pl lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp), termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.
 6. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Klienta dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Klienta. 
 7. Odpowiedź zostanie wysłana Klientowi w formie, w jakiej Klient otrzymał zgłoszenie, na adres wskazany w zgłoszeniu.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

 

§11 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym niezbędna jest rejestracja Klienta oraz podanie przez niego w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych obejmujących: pełne imię i nazwisko lub nazwę, pełny adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu oraz adres e­mail.
 3. Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta.
 4. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  w celu prawidłowej realizacji zamówień.
 5. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  . uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.
 6. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki.
 7. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 ustawy o ochronie danych osobowych. 
 8. Klientowi niebędącemu konsumentem przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia.

 

§12 Zmiany Regulaminu

 1. Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian,poinformuje na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz drogą elektroniczną.
 2. Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie. Dodatkowo Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  wyśle do zarejestrowanych Klientów stosowną informację na wskazany w trakcie rejestracji adres e­mail.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie serwisu, a w przypadku zarejestrowanych Klientów po wysłaniu stosownej informacji do drogą elektroniczną.
 6. Zmiany Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływają na sposób jego realizacji.

 

§13 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający 
 2. jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.chrupnazdrowie.pl
 4. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się w formie pisemnej bądź elektronicznej. W przypadku komunikacji pisemnej wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki . Po otrzymaniu korespondencji pisemnej Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  udzieli odpowiedzi na adres podany w piśmie Klienta. W przypadku komunikacji elektronicznej Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki będzie wysyłał Klientowi informacje na adres email wskazany w trakcie rejestracji.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej serwisu. 
 6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana  będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Chrup na zdrowie - Jakub Zarzycki  usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 8. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 9. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.